Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury

Oto jest! Publikacja Centrum Praktyk Edukacyjnych/CK ZAMEK „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. Miałam ogromną przyjemność napisać do niej tekst „Starość czy starości?”.
Publikacja stworzona pod redakcją Bartka Lisa i Magdaleny Popławskiej złożona jest z tekstów, w których znajdziemy odpowiedzi na pytania zaczynające się zarówno od „dlaczego”, a także „jak/w jaki sposób”.
Jak twierdzą Redaktorzy: „Zależy nam na tym, aby zgromadzone w tej publikacji refleksje, porady, przykłady i ćwiczenia stały się użytecznymi materiałami dla kadr kultury oraz wszelkich innych osób zainteresowanych współdziałaniem z osobami starszymi zależnymi”.
Zachęcam do zapoznania się tekstami oraz innymi bardzo ciekawymi materiałami, które powstały w ramach szerszego projektu o tożsamej nazwie.

Edukacja dorosłych – globalny układ odpornościowy. Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE w 2020 r.

Trzydzieści tekstów, trzydziestu autorów i jeden wspólny temat – edukacja dorosłych.
W publikacji z 2020, zawierającej wybrane teksty opublikowane na platformie EPALE o bardzo trafnym tytule: Edukacja dorosłych – globalny układ odpornościowy, jest także i mój:)
Napisałam go z przekorą i przymróżeniem oka. Dlatego w publikacji przeczytacie o tym, jak stracić wolontariusza w 10 dni.

Publikacja jest już czwartą pozycją z serii tematycznej ze zbiorem artykułów i wywiadów z platformy EPALE. Tym razem publikacja skupia się na pięciu głównych wątkach dotyczących edukacji dorosłych: środowiskach uczenia się (rozdział „Edukacja dzieje się wszędzie”), wyzwaniach i szansach („Kryzys czy impuls rozwojowy?”), rozwoju kompetencji („Edukator w rozwoju”), dostępności („Angażowanie i ogólnodostępność”) i animacji społeczno-kulturowej („Edukacja kulturowa”). Wśród autorów tekstów są Ambasadorzy EPALE, realizatorzy projektów dofinansowanych z programu Erasmus+ Edukacja dorosłych oraz inni użytkownicy platformy zajmujący się różnymi obszarami edukacji dorosłych – zarówno praktycy, jak i badacze.

Seniorzy w twórczym działaniu

Jak twórczo pracować z seniorami w czasie pandemii? Jak się przygotować do takiej pracy? O co warto zadbać?

Wiele dobrych praktyk znalazło się w publikacji Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA: „E-book. Seniorzy w twórczym działaniu online”. Miałam przyjemność napisać do niej tekst dotyczący wirtualnych pokoi zagadek”.

E-book jest zbiorem dobrych praktyk i opisów sprawdzonych form warsztatowych. Jak jego piszą Twórcy: „w tej publikacji pragniemy podzielić się z Wami dobrymi praktykami z twórczej pracy online z seniorami i seniorkami. Praktykami realizowanymi zarówno przez członkinie naszego Stowarzyszenia, jak też inne osoby, które na co dzień pracują z tą grupą docelową i podobnie jak my stanęły przed koniecznością przeniesienia części zajęć do internetu. Jest tu też głos samych seniorów, ich perspektywa, ich spojrzenie na bywanie w wirtualnym świecie.

Jednym z elementów powstawania tego materiału był cykl wirtualnych warsztatów prowadzonych przez osoby z różnych organizacji z całej Polski. W poszczególnych artykułach zostały opisane zastosowane na warsztatach metody i formy pracy (zajęcia komputerowe, wirtualne kawiarenki, rozgrzewki dramowe, wirtualny escape-room) oraz potrzeby seniorów”.

Projekt „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” dofinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Karty Konwersacji Międzypokoleniowej

Dla kogo? Dla trenerów, szkoleniowców. Dla wszystkich zainteresowanych!

Nawiązanie rozmowy jest dla wielu ludzi wyzwaniem, szczególnie kiedy z pozoru różni ich z rozmówcą wszystko – wiek, miejsce i czas, w którym dorastali, marzenia, cele czy doświadczenia życiowe. Zaobserwowałam, że najczęściej to tylko pierwszy krok jest najtrudniejszy, a różnice stają się często zaletą i prowadzą do głębszych dyskusji. Myśl do myśli, obserwacja do… i tak powstały Karty do konwersacji międzypokoleniowych.

Karty stworzyłam w ramach Akcja: Aktywizacja Stowarzyszenia STOP.

Karty edukacyjne są przygotowałam w taki sposób, aby każdy mógł samodzielnie poznać możliwości ich wykorzystania oraz wydrukować je na swoje szkolenie czy spotkanie (kilka wersji do druku).

Nina Woderska (2020) Karty Konwersacji Międzypokoleniowych, Stowarzyszenie STOP, Warszawa.

Sześć kontekstów uczenia (się) dorosłych

„Bądźmy silni razem dzięki sumie wspólnych doświadczeń i inspiracji – tych dobrych i tych złych. W moim biurze jedna z najskromniejszych i zarazem najmądrzejszych osób ma kubek z napisem: „Padłeś? Powstań, popraw koronę i zasuwaj!”. Z tym hasłem zapraszam Was do lektury najciekawszych artykułów opublikowanych na platformie EPALE w 2019 r.” – pisze redaktor publikacji Piotr Maczuga.  Ja również zapraszam – szczególnie do tego zatytułowanego: 91 lat i pierwszy tweet.

Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych

„Przedstawione w niniejszej publikacji teksty tworzą swoisty edukacyjny kolaż doświadczeń osób, które przyczyniają się do rozwoju i życiowych wyborów innych, ale mają także świadomość, jak ważny jest wysiłek doskonalenia samego siebie”. Mój tekst dotyczy warsztatów o starości za murami więzienia.

Mój własny kąt

Publikacja opisuje model współpracy między Domami Pomocy Społecznej a wolontariatem pracowniczym w zakresie adaptacji przestrzeni mieszkalnej seniorów zależnych, która realizowana jest w myśl zasady uniwersalnego projektowania. Koncepcja ta została wypracowana podczas testowania autorskiej innowacji społecznej pod nazwą „MÓJ WŁASNY KĄT”.

Publikacja powstała jako jej efekt. Działania zrealizowano w ramach projektu Inkubatora Wielkopolskich Innowacji Społecznych WINS: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Pomysłodawcą i jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i testowanie innowacji jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania.

Publikacja Mój własny kąt (2018)  Nina Woderska, Aleksandra Michalska, Ryszard Michalski (red.), Stowarzyszenie CREO, Poznań.

„Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?” – Przemysław P. Grzybowski, Nina Woderska

Opracowanie jest pokłosiem sympozjum naukowo-szkoleniowego „Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?”, które współorganizowałam z ramienia Fundacji Rozwoju Wolontariatu we współpracy z Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Sympozjum odbyło się 10 stycznia 2014 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UKW. Oprócz przedstawicieli organizatorów, wzięli w nim udział wolontariusze i sympatycy Akademickiego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia WIOSNA, Centrum Pracy i Rozwoju Młodzieży w Bydgoszczy, Fundacji „DrClown”, Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Greenpeace Polska, programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wolontariatu pracowniczego firmy Neuca.

Książka ta nie pretenduje do miana opracowania naukowego. Ma charakter przede wszystkim popularyzatorski, a składają się nań głównie artykuły nawiązujące do treści wykładów wygłoszonych w ramach sympozjum oraz towarzyszących mu warsztatów. Różnią się pod względem formy, treści, języka i pierwotnego przeznaczenia, ponieważ są to zarówno fragmenty prac naukowych, dokumentacji sporządzanej przez wolontariuszy w ramach różnego rodzaju projektów oraz zapisy wywiadów przeprowadzonych specjalnie do niniejszego zbioru. Zbiór tekstów uzupełniają wykazy literatury przedmiotu i stron internetowych na temat wolontariatu, wypisy z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przesłanie papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu oraz wizytówki autorów poszczególnych części niniejszej książki.

„Wiedza i opinie młodzieży dotyczące dawstwa narządów do transplantacji” – Nina Woderska

Wiedza i opinie młodzieży dotyczące dawstwa narządów do transplantacji. Aspekty edukacyjne to publikacja pracy doktorskiej, którą obroniłam w 2017 roku. Tytuł oryginalny dysertacji: Recepcja idei dawstwa narządów ex mortuo do transplantacji przez adolescentów w aspekcie edukacyjnym.

„Wnioski płynące z całości przeprowadzonych badań mają istotny walor poznawczy oraz praktyczny. Uzyskane dzięki nim informacje stanowią ważną wskazówkę dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, jak również dla osób zajmujących się polityką oświatową, dotycząca sposobu postrzegania przez młodzież zagadnień związanych z transplantacją narządów. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być zatem podstawą do tworzenia bardziej skutecznych i kompleksowych progra- mów szeroko pojętej edukacji zdrowotnej.”

(z recenzji dr hab. Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz)

„Dysertacja stanowi istotne – z punktu widzenia społeczno- -edukacyjnego – opracowanie stanowiące niezaprzeczalny wkład (…) w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych naukach społecznych, w tym również pedago- gice społecznej, zdrowia i socjologii zdrowia.”

(z recenzji dr hab. Mirosława Kowalskiego)